SLL

Tillsammans med Trafikförvaltningen, Tvärbanans utbyggnad program Kistagrenen utarbetades effektiva processer med utgångspunkt i visuella metoder.

Tillsammans med Trafikförvaltningen, Tvärbanans utbyggnad program Kistagrenen utarbetades effektiva processer med utgångspunkt i visuella metoder. Tillsammans utformades en plan för genomförandet av systemhandlingens projektering, noga hänsyn togs till att skapa positiva, utmanande och engagerande arbetssätt utan att försaka kvaliteten på produkten. Samtliga projektörer och externa parter skulle känna sig involverade och upplevelsen för dem skulle vara effektivare arbetsätt som skapade helhetssyn. Projektet renderade i fortsatt samarbete då Stockholms tunnelbanesystem skall byggas ut och de visuella metoderna utvecklats ytterligare.

Tillsammans utformades en målbild som utmynnade i tre parametrar som mättes vid fyra tillfällen. Målparametrarna var enligt följande:

  • 80% eller mer av projektörerna skall uppleva att kvalitetsbrister i kommunikation minskar
  • 80% eller mer av projektörerna sklla uppleva att problemområden syns tydligt och tidigt
  • 80% eller mer av projektörerna skall uppleva att processerna bidrar till effektiva möten och effektivt arbete

Målen uppfylldes från mätning ett. Men de effektiva processerna i form av visuella metoder gagnade inte enkom de mjuka aspekterna utan givetvis även de mer traditionella tid, kostnad och kvalitet. I nämnda projekt arbetade mer än 40 konsulter två dagar i veckan. Projektledaren har sett mycket positiva effekter av de gemensamt framarbetade processerna och beskriver själv att projekteringtiden har halverats med hjälp av de visuella metoderna.  

Veidekke

Tillsammans med Prolog inleddes satsningarna med att utveckla och införa arbetssättet Medarbetarinvolvering i Sverige.

Veidekke har profilerat sig som ledande inom VDC i Norden. Tillsammans med Prolog inleddes satsningarna med att utveckla och införa arbetssättet Medarbetarinvolvering i Sverige. Genom att stärka planeringskunskaperna, utveckla ledarskapet och engagera alla som arbetar i byggprojekten har en grund lagts för utvecklingsarbete. Genom hela projektet har resultat noggrant mätts och verifierats. Tillsammans har projektet utformats och utvecklats och sedermera har även framgångar uppnåtts. Genom att utveckla involverande och engagerande arbetsmetoder och verktyg har en plattform skapats där samtliga medarbetare inte bara får utan även vill engagera sig. På detta viset har grunden för framgångsrikt förändringsarbete lagts.

Projektet har levt vidare och rönt stora framgångar, 2014 tilldelades Veidekke lean priset bland annat för sina väl utvecklade digitala verktyg och visualiseringar. Veidekke har på ett imponerande sätt kombinerat fördelarna med den digitala utvecklingen med ett engagerande och involverande arbetssätt vilket ligger till grund för deras framgångar på den Svenska samhällsbyggarmarknaden.

© 2024 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.