top of page

Referensprojekt

Implementering av strategier

Samverkan

MKB

MKB Fastighets AB har positionen som ett av Sveriges ledande bostadsföretag. För att utveckla och implementera företagets strategier, så att strategierna i alla bolagets förvaltningsområden präglade det dagliga arbetet för alla medarbetare anlitades Prolog. Under tre år genomfördes ett omfattande och mycket framgångsrikt förändringsarbete präglat av energi, engagemang och delaktighet. Med utgångspunkt i en strategi workshop kartlades den gemensamma målbilden och sedermera utformades handlingsplanen för att komma från det nuvarande läget till den önskade målbilden. Genom riktade och väl utvalda insatser som en del i en övergripande strategi påbörjades arbetet med att utveckla och implementera företagets strategier.


En av framgångsfaktorerna för den lyckade implementeringen var att skapa forum för diskussion, reflektion och kreativitet. Samt att alltid ta tillvara på deltagaranas engagemang. Projektet lever vidare och det genomförda arbetet påverkar fortfarande det dagliga arbetet för MKB och MKBs kunder.

bottom of page