top of page

Referensprojekt

Visuella metoder på SLL

Planering

Trafikförvaltningen

Tillsammans med Trafikförvaltningen, Tvärbanans utbyggnad program Kistagrenen utarbetades effektiva processer med utgångspunkt i visuella metoder. Tillsammans utformades en plan för genomförandet av systemhandlingens projektering, noga hänsyn togs till att skapa positiva, utmanande och engagerande arbetssätt utan att försaka kvaliteten på produkten. Samtliga projektörer och externa parter skulle känna sig involverade och upplevelsen för dem skulle vara effektivare arbetsätt som skapade helhetssyn. Projektet renderade i fortsatt samarbete då Stockholms tunnelbanesystem skall byggas ut och de visuella metoderna utvecklats ytterligare. 


Tillsammans utformades en målbild som utmynnade i tre parametrar som mättes vid fyra tillfällen. Målen uppfylldes från mätning ett. Men de effektiva processerna i form av visuella metoder gagnade inte enkom de mjuka aspekterna utan givetvis även de mer traditionella tid, kostnad och kvalitet. I nämnda projekt arbetade mer än 40 konsulter två dagar i veckan. Projektledaren har sett mycket positiva effekter av de gemensamt framarbetade processerna och beskriver själv att projekteringtiden har halverats med hjälp av de visuella metoderna.

Målparametrarna var enligt följande: 

  • 80% eller mer av projektörerna skall uppleva att kvalitetsbrister i kommunikation minskar 

  • 80% eller mer av projektörerna sklla uppleva att problemområden syns tydligt och tidigt 

  • 80% eller mer av projektörerna skall uppleva att processerna bidrar till effektiva möten och effektivt arbete

bottom of page